1. Klauzula informacyjna PKL Horeca Sp. z o.o. [kontrahenci, biznes],
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach mediów społecznościowych
 3. RODO
 4. Polityka Prywatności
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów restauracji
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z działaniami marketingowymi

1. Klauzula informacyjna PKL Horeca Sp. z o.o. [kontrahenci, biznes] 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych naszych partnerów biznesowych (kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników / współpracowników oraz innych osób – przekazanych nam w ramach współpracy / realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej (dalej: „Dane”) jest spółka PKL Horeca Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres: iodo@pkl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem może przetwarzać następujące Dane:
 4. dane identyfikacyjne,
 5. dane teleadresowe,
 6. dane dotyczące stanowiska służbowego i uprawnień zawodowych,
 7. inne dane przekazane Administratorowi w związku ze współpracą.
 8. Twoje Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, od ich administratora lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
 9. Dane będą przetwarzane w celu:
 10. nawiązania współpracy,
 11. zawarcia i wykonania umowy,
 12. rozliczenia umowy,
 13. udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie,
 14. marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora,
 15. wypełnienia wewnętrznych celów administracyjnych Administratora,
 16. obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 17. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest:
 18. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą lub
 19. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
 20. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu (w tym prowadzenia korespondencji) oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń.
 21. Odbiorcami Danych mogą być nasi partnerzy biznesowi (w tym inne spółki z Grupy PKL) i inne podmioty wspierające nas w organizacji pracy, marketingu, obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych – w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy i usprawnienia procesów wewnętrznych w strukturze Administratora.
 22. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy / kontaktu.
 23. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 24. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania relacji biznesowych, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
 25. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 26. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.

_______________________________________________________________

2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających, komentujących i wykazujących aktywność w ramach mediów społecznościowych PKL, w tym w szczególności w serwisie Facebook i Instagram (dalej: „Profil”) jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 1. mailowo: iodo@pkl.pl lub
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (wskazany powyżej).
  1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe identyfikujące użytkowników w ramach mediów społecznościowych oraz pozostawiane przez nich przy odwiedzinach Profilu, tj.: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe. Administrator może przetwarzać także dane osobowe, które użytkownik przekaże w korespondencji prywatnej, przykładowo w ramach aplikacji Messenger.
  2. W związku z prowadzeniem Profilu, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy przetwarzania:
 3. w celu prowadzenia oficjalnego Profilu PKL w mediach społecznościowych, na warunkach i zasadach określonych przez dostawców platform społecznościowych, w tym w celu informowania o aktywności biznesowej Administratora oraz Grupy PKL, do której należy Administrator (dalej: „Grupa PKL”), promowaniu marki, produktów, usług oraz wydarzeń organizowanych przez Administratora i/lub Grupę PKL, w celu prowadzenia komunikacji z użytkownikami oraz udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów, usług oraz innych informacji dotyczących Administratora i Grupy PKL, za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu społecznościowego (komentarze, wiadomości prywatne)

– a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu marki, produktów, usług i wydarzeń organizowanych przez Administratora i/lub Grupy PKL, kontaktu oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. w zakresie, w jakim dla realizacji ww. celu promocyjnego, organizowany jest konkurs, w którym udział mogą wziąć użytkownicy mediów społecznościowych – dane osobowe mogą być przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród

– a podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie użytkownika (obejmującej w szczególności regulacje wynikające z regulaminu konkursu, art. 6 ust 1 lit b RODO), wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych / rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora i/lub Grupy PKL, kontaktu oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 1. w celach analitycznych i statystycznych

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i/lub Grupę PKL, w postaci marketingu i rozwoju biznesowego Administratora i/lub Grupy PKL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcami Danych osobowych mogą być:
 1. partnerzy należący do Grupy PKL;
 2. partnerzy biznesowi Administratora – w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, w tym wspierające Administratora w obsłudze marketingowej Profilu oraz organizujące konkursy i wydarzenia promujące markę PKL, podmioty świadczące usługi doradcze / prawne;
 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania Profilów PKL w serwisach społecznościowych, pozostawiania komentarzy / wiadomości lub udziału w konkursach.
  2. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres funkcjonowania Profilu w serwisie społecznościowym, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa (gdy ta podstawa ma zastosowanie) lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
  3. Dane osobowe nie są przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania ich kopii), żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Niezależnie od zasad ochrony danych osobowych wskazanych powyżej, Administrator informuje, że zgodnie z regułami funkcjonowania portali społecznościowych Facebook i Instagram, współadministratorem danych osobowych użytkowników pozostaje właściciel tych portali, tj. Meta Platforms Ireland Limited (dalej: „Meta”).

 

W tym zakresie, wyciąg uzgodnień współadministratorów dotyczących przetwarzania danych na cele statystyczne, jest dostępny tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

Należy pamiętać, że pomimo współodpowiedzialności ze strony operatora portalu społecznościowego, Administrator nie ma pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez ten portal. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki firmy dostawcy. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Meta: https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

__________________________________________________________________________

3. RODO

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKL HORECA Sp. z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul Bachledy 7D
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
 • mailowo: iodo@pkl.pl
 • pisemnie na dres siedziby administratora
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.
 2. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 1. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

_________________________________________________________________________

4. Klauzula informacyjna dla usługi Formularz Kontaktowy

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych w formularzu kontaktowym jest PKL HORECA Sp. z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem wprowadzanych do formularza kontaktowego danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
 • mailowo: iodo@pkl.pl
 • pisemnie: na adres siedziby administratora.
 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań przesłanych poprzez formularz kontaktowy. Jeśli sprawa dotyczy również innych podmiotów z Grupy Kapitałowej PKL S.A., mogą zostać one przekazane Partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S. A. : PKL S.A., KGJK S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. Sp. k. i będą udostępniane tym podmiotom, w zakresie świadczonych usług.
 2. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom świadczącym obsługę formularza email oraz usługę hostingu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą jest realizacja uzasadnionego celu administratora jakim jest obsługa korespondencji elektronicznej.
 5. Podane przez Państwa informacje w formularzu kontaktowym, w tym dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 8. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy jakiej dotyczyła treść przesłanej wiadomości , a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

_________________________________________________________________________

5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW RESTAURACJI

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych klientów restauracji oraz innych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dalej: „Dane”) jest spółka PKL Horeca Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 3. mailowo na adres: iodo@pkl.pl,
 4. pisemnie na adres siedziby Administratora (podany wyżej).
 5. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (korzystania z usług restauracji), a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 6. Dane będą przetwarzane w celu:
 7. zawarcia i wykonania umowy, w tym jej rozliczenia oraz obsługi ewentualnej rezerwacji stolika lub obiektu lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 8. udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane do Administratora zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji / odpowiedzi na zapytania / realizacji kontaktu,
 9. w związku ze stosowanym monitoringiem wizyjnym na terenie restauracji, obejmującym następujący obszar: teren wokół restauracji / wejście do restauracji / sala restauracji / lada restauracyjna / bar – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie restauracji oraz ochrony osób i mienia – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie restauracji oraz ochrony osób i mienia,
 10. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń.
 11. Odbiorcami Danych mogą być podmioty wspierające nas w organizacji pracy, świadczące usługi doradcze / prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, a także inne spółki z Grupy PKL, do której należy Administrator – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.
 12. Przysługuje Ci prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora), przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 13. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres niezbędny do realizacji umowy / kontaktu, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później. W przypadku nagrań z monitoringu – Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na potrzeby toczących się postępowań lub gdy Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 14. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 15. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.

_________________________________________________________________________

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI MARKETINGOWYMI

 1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniami marketingowymi (dalej: „Dane”) jest spółka PKL Horeca Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres: iodo@pkl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (podany wyżej).
 3. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych oraz innych materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości ich otrzymywania.
 4. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji handlowych, w tym materiałów marketingowych Twoje Dane będą przetwarzane w celu:
 5. prowadzenia działań i akcji marketingowych oraz wysyłania na podany adres e-mail lub numer telefonu indywidualizowanych informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Administratora lub innych informacji o nowościach i ofertach promocyjnych,
 6. kontaktu lub udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów lub usług Administratora oraz innych informacji dotyczących jego działalności,
 7. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim produktów lub usług Administratora, w tym profilowaniu Danych (w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy lub promocji), kontakcie, a także obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń.
 8. Odbiorcami Danych mogą być podmioty wspierające nas w organizacji pracy, świadczące usługi doradcze / prawne / marketingowe i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, a także inne spółki z Grupy PKL, do której należy Administrator – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.
 9. Przysługuje Ci prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim Dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora), przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 10. Dodatkowo masz prawo wycofać udzielone zgody marketingowe w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem naszych działań marketingowych dokonanych przed jej wycofaniem.
 11. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres niezbędny do realizacji kontaktu, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później. W zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę marketingową na otrzymywanie informacji handlowych, Twoje Dane w tym zakresie będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania Danych, których podstawą jest nasz uzasadniony interes.
 12. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. Wyjątkowo Twoje Dane mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty lub informacji handlowej, co nie obejmuje jednak procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.